Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt steeds gepubliceerd op deze website. Versie 01.10.2021 

JCCOMPANY is de overkoepelende naam voor de werkzaamheden van Jenny Chung. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onderstaande algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden bestaan uit 13 artikelen. 

Artikel 1: Definities 

 • JCCOMPANY: Cheng Yee Chung (Jenny) gevestigd te Groningen. 
 • Opdrachtgever: de partij die aan JCCOMPANY de opdracht verstrekt tot uitvoering van bepaalde werkzaamheden of opdracht geeft tot vervaardiging en/of levering van één of meerdere kunstwerken. 
 • Koper: de partij die van JCCOMPANY kunstwerken koopt. 
 • Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever, gericht aan JCCOMPANY, om tegen betaling bepaalde werkzaamheden te verrichten of bestelling te leveren.
 • Werkzaamheden JCCOMPANY: het maken van beeldende kunst en het geven van webinars of workshops 
  – Inzake kunst bij JCCOMPANY, houdt dit in: de vervaardiging en levering van nog te produceren werk of het leveren van gereed werk. 
  – Inzake webinars houdt dit in: het geven van een presentatie online
  - Inzake workshop houdt dit in: het geven van een presentatie op een overeengekomen locatie.
 • Bestelling of aankoop: het aanschaffen van één of meerdere kunstwerken.  
 • Offerte / prijsopgave: de opgave van JCCOMPANY van te verrichten werkzaamheden en een opgave van de daaraan verbonden kosten voor werk inzake communicatie en marketing of een opgaaf van kosten voor het vervaardigen en/of leveren van één of meer kunstwerken.  
 • Factuur: de factuur voor de geleverde of te leveren diensten en/of goederen.
 • De overeenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen afspraken ter uitvoering van de opdracht, hieronder valt ook de opdracht tot het leveren van kunst. 
 • Partijen: JCCOMPANY en opdrachtgever gezamenlijk. 

Artikel 2 Toepassing algemene voorwaarden 

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten waarbij JCCOMPANY optreedt als opdrachtnemer of verkoper. 
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. 
 • JCCOMPANY houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen als zij dit nodig acht. 

Artikel 3: Identiteit van de onderneming, informatie en offertes 

 • JCCOMPANY Jenny Chung, Bottemaheerd 21 9737 NA Groningen T 0031 (0)6 41397493. E jennychungcy@gmail.com Bank IBAN xxxxxx
 • Inzake opdrachten voor kunst, webinars of workshops: alle informatie over te leveren diensten, aanbiedingen en offertes/prijsopgaven van JCCOMPANY zijn vrijblijvend en dus niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 • De toezending van informatie, prijslijsten of overige algemene informatie verplichten de opdrachtgever en JCCOMPANY niet tot het aangaan van een overeenkomst. 

Artikel 4: Prijzen, kosten en prijsaanpassingen, verzenden, vervoer, 
betalingsvoorwaarden, akkoordverklaring 

 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen inclusief de wettelijk geldende btw en uitgedrukt in euro’s.  
 • Opgegeven prijzen zijn exclusief reistijdvergoeding mits hierover iets anders is overeengekomen.
 • Niet inbegrepen zijn verzendkosten of koerierskosten. Eventuele vervoer- of transportschade is nooit voor risico van JCCOMPANY. 
 • Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.  
 • Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. 
 • Bij het plaatsen van een bestelling van kunst verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden met de inbegrepen betalingsvoorwaarden. 
 • Wanneer blijkt dat er meer werkzaamheden benodigd zijn dan bij het sluiten van de overeenkomst kon worden voorzien, is JCCOMPANY gerechtigd de door deze bijkomende werkzaamheden veroorzaakte meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Mocht dit aan de orde zijn, dan neemt JCCOMPANYB hierover contact op met de opdrachtgever. JCCOMPANY zal een opgave van de geschatte meerkosten per e-mail aan opdrachtgever voorleggen.
 • Inzake kunstwerken geldt dat facturatie en betaling vooraf gaat aan de werkzaamheden. 
 • JCCOMPANY kan inzake opdrachten voor kunstwerken, webinars en workshops met de opdrachtgever overeenkomen dat de opdracht wordt uitgevoerd onder de betalingsregeling in termijnen. Termijn 1 bij aanvang van de opdracht, termijn 2 -en eventueel termijn 3- op een nader te bepalen tijdstip halverwege de opdracht, de finale termijn bij aflevering van de opdracht. 
 • Facturen worden per mail / elektronisch verzonden. 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst 

 • Bij het vervaardigen van kunst in opdracht, geeft JCCOMPANY 2 maal tussendoor inzage per e-mail of whatsapp in de vorderingen van het werk en is met de opdrachtgever per telefoon, mail of whatsapp overleg over de status en het resultaat, zodat naar wens eventuele bijsturing -binnen het kader van de artistieke vrijheid en de ‘handtekening’ van de kunstenaar mogelijk is. 
 • Als een levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is JCCOMPANY gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de levering geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover niet uitgevoerd, zonder schadevergoeding aan de opdrachtgever. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid buiten de wil van JCCOMPANY die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede omstandigheden als oorlog, oorlogsgevaar, werkstaking, oproer, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen bij JCCOMPANY of bij haar leveranciers. 
 • Kleuren op digitale -of andere dragers dan waarop het werk wordt aangeleverd- verschillen altijd. Verschillende dragers -zoals computerscherm, papier, aluminium, hebben andere eigenschappen, hierdoor komen kleuren anders op. Voor kleurafwijkingen is JCCOMPANY niet aansprakelijk. Het werk wordt zorgvuldig gemaakt en aangeleverd zoals bedoeld door JCCOMPANY.  
 • JCCOMPANY zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat te bewerkstelligen.  
 • Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht tot een kunstwerk heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. 

Artikel 6: Klachten  

 • Klachten over een afgeronde opdracht, van een probleem dat zich pas aandient na aflevering van de opdracht, dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 8 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan JCCOMPANY kenbaar te worden gemaakt.  
 • De schriftelijke klacht omvat een duidelijke beschrijving en onderbouwing van hetgeen volgens opdrachtgever na oplevering niet conform de gegeven opdracht zou zijn aangeleverd.
 • Klachten tijdens het traject dient de opdrachtgever direct als zij zich aandienen te melden volgens de schriftelijke klacht.  
 • Een opdracht kan als afgerond worden beschouwd als is voldaan aan de overeengekomen werkzaamheden, zoals in de overeenkomst c.q. offerte / prijsopgave beschreven.  

Artikel 7: Betaling  

 • Betalingen door opdrachtgever dienen plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn. Voor zover daarover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bedraagt de betalingstermijn 14 werkdagen na dagtekening van de factuur.
 • Indien na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn geen volledige betaling is ontvangen van opdrachtgever, verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling vereist is.  
 • Vanaf de datum van verzuim tot de dag van algehele voldoening van het verschuldigde bedrag, is opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd voor iedere dag waarmee de betalingstermijn wordt overschreden. 
 • Vanaf de datum van verzuim tot de dag van algehele voldoening van het verschuldigde bedrag komen tevens alle buitengerechtelijke incassokosten in verband met de te late betaling voor rekening van opdrachtgever. 
 • Bij niet in achtneming door de opdrachtgever van de betalingsvoorwaarden als in dit artikel vermeld, is JCCOMPANY gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten. 

Artikel 8: Opzeggingretour, of verplaatsen 

 • Beide partijen hebben ieder het recht de opdracht te allen tijde en met onmiddellijke ingang op te zeggen. Opzegging geschiedt door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, onder vermelding van de reden tot opzegging en datum waartegen wordt opgezegd. 
 • Bij een opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze gehouden tot betaling van een door JCCOMPANY naar redelijkheid vast te stellen gedeelte van de overeengekomen prijs. Bij de bepaling van de hoogte van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag wordt met name rekening gehouden met de door JCCOMPANY  gemaakte kosten, de reeds verrichte advies-, voorbereidings- en uitvoerende werkzaamheden en het voordeel dat opdrachtgever daarvan heeft genoten.  
 • Opdrachtgever kan data voor webinars en workshops uiterlijk een week van te voren verschuiven. Daarna factureert JCCOMPANY 50% van de overeengekomen bedrag als voorbereidingskosten.  
 • Geleverde kunstwerken en kunstwerken in opdracht, waarbij een bezichtiging heeft plaatsgevonden, kunnen niet geretourneerd worden. 
 • Opdrachtgever kan kunstwerken die via een webshop zijn gekocht bij een schriftelijk bericht binnen 10 werkdagen na de verzenddatum retourneren.  

Artikel 10: Garantie kunstwerken 

 • Opdrachtgeven kan bij schade aan kunstwerken JCCOMPANY met schriftelijk bericht verzoeken om herstel.  
 • JCCOMPANY herstelt kosteloos de schade van een kunstwerk, wanneer dit binnen 6 maanden na de leveringsdatum geschiedt tenzij er sprake is dat derden onbewust of bewust schade heeft verricht aan het kunstwerk.  
 • Afhankelijk van de reden en de mate van schade stelt JCCOMPANY een offerte op voor de herstelwerkzaamheden.  

Artikel 9: Overmacht 

 • Ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van Jenny Chung ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade.  
 • Jenny Chung zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever. 
 • De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 • Mogelijke aanspraken van de opdrachtgever vervallen in ieder geval na verloop van een jaar nadat de opdrachtgever deze zou hebben verkregen.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht en pictorecht 

 • De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.  
 • Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, pictorecht en auteursrecht toe aan JCCOMPANY.  
 • Alle kunstwerken zijn van de hand van en eigendom van JCCOMPANY, hierop berust copyright, namaken op welke wijze dan ook is verboden op last van schadevergoeding.
 • Tenzij anders overeengekomen, behoort het niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 
 • Tenzij het werk zich er niet voor leent, is JCCOMPANY te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te [laten] vermelden of te verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Jenny Chung openbaar te maken of te verveelvoudigen, ook niet voor persoonlijk gebruik.  
 • De in het kader van de opdracht door JCCOMPANY tot stand gebrachte concepten en andere materialen of elektronische bestanden blijven eigendom van JCCOMPANY ongeacht of deze aan op- drachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 
 • De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om een afbeeldingen van het geleverde kunstwerk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.  

Artikel 12: Gegevensbeheer en privacy 

 • JCCOMPANY houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en verstrekt gegevens niet aan derden anders dan voor de opdracht logischerwijs benodigd is en om de dienstverlening optimaal te kunnen laten verlopen.  
 • JCCOMPANY is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link op haar websites bereikbaar zijn. Op deze algemene voorwaarden zijn van toepassing de meest recent gepubliceerd ‘Privacyverklaring’ zoals gepubliceerd op de website www.jennychung.nl. 

Artikel 13: Toepasselijk recht 

 • Op alle aanbiedingen, offertes/prijsopgaven, overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten met JCCOMPANY worden berecht door de rechter in Nederland. 
 • Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van of voortvloeiende uit een met JCCOMPANY  gesloten overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Nederland.